یار سوزن

پاسخ:  نخ

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «یار سوزن» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.