سؤال از مكان

پاسخ:  کجا

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «سؤال از مكان» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.