رئیس جمهر انگلیس در قرن هفدهم

پاسخ:  الیور کرامول

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «رئیس جمهر انگلیس در قرن هفدهم» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.