ظاهر جالب و خیره كننده

پاسخ:  زرق و برق

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «ظاهر جالب و خیره كننده» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.