سائل و گدا

پاسخ:  تلا

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «سائل و گدا» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.