آئین شب پیش از عروسی را گویند

پاسخ:  حنابندان

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «آئین شب پیش از عروسی را گویند» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.