ظرف آبخوری

پاسخ:  بروز

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «ظرف آبخوری» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.