یار نعلبكی

پاسخ:  استکان

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «یار نعلبكی» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.