چارچوب زیرین خودرو

پاسخ:  شاسی

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «چارچوب زیرین خودرو» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.