یار عروس

پاسخ:  داماد

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «یار عروس» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.