هاچ بک مدرن

پاسخ:  ساندرو

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «هاچ بک مدرن» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.