لابراتوار

پاسخ:  ازمایشگاه

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «لابراتوار» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.