ضامن

پاسخ:  کفیل

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «ضامن» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.