ضجیع

پاسخ:  همخواب

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «ضجیع» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.