طائر

پاسخ:  پرنده

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «طائر» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.