طاباق

پاسخ:  آجر بزرگ

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «طاباق» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.