طاحونه

پاسخ:  آسیاب

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «طاحونه» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.