طاعن

پاسخ:  طعنه زننده- سرزنش کننده

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «طاعن» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.