طاقت و توانایی

پاسخ:  تیو

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «طاقت و توانایی» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.