واجب نیست

پاسخ:  مستحب

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «واجب نیست» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.