ظبی

پاسخ:  آهو

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «ظبی» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.