ظرافت

پاسخ:  زیرکی

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «ظرافت» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.