هافبک تهاجمی فرانسوی

پاسخ:  رابرت پیرس

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «هافبک تهاجمی فرانسوی» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.