غارتگر

پاسخ:  سالب

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «غارتگر» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.