داخلی ترین بخش فرابر میوه

پاسخ:  درونبر

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «داخلی ترین بخش فرابر میوه» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.