فار

پاسخ:  موش

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «فار» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.