خار کتیرا

پاسخ:  کم

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «خار کتیرا» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.

پشتیبانی