قابل استناد

پاسخ:  مستند

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «قابل استناد» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.