قاپو

پاسخ:  در- دروازه

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «قاپو» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.