قاپوچی

پاسخ:  دربان

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «قاپوچی» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.