قاپیدن

پاسخ:  ربودن

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «قاپیدن» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.