قاتل درخت

پاسخ:  تبر

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «قاتل درخت» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.