قاتل گاندی

پاسخ:  رامینات

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «قاتل گاندی» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.