قائم

پاسخ:  ایستاده- پابرجا

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «قائم» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.