شاخه ای از زمین شناسی

پاسخ:  دیرین شناسی

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «شاخه ای از زمین شناسی» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.