واحب کردن

پاسخ:  الزام

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «واحب کردن» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.