ش باستانی

پاسخ:  انتیک

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «ش باستانی» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.