کابوس

پاسخ:  نیدلان

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «کابوس» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.