کاتاراکت

پاسخ:  اب مروارید

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «کاتاراکت» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.