کات کبود

پاسخ:  سولفات مس- زاج کبود

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «کات کبود» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.