کاچه

پاسخ:  زنخ- چانه

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «کاچه» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.