کاخ معروف فرانسه

پاسخ:  ورسای

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «کاخ معروف فرانسه» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.