کاخ ودروازه ای در اصفهان

پاسخ:  هزار جریب

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «کاخ ودروازه ای در اصفهان» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.