یاد گرفته

پاسخ:  اموخته

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «یاد گرفته» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.