با ادا اید

پاسخ:  اطوار

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «با ادا اید» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.