شاخه ای از ریاضیات كه با تحلیل وقایع تصادفی سروكار دارد

پاسخ:  احتمالات

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «شاخه ای از ریاضیات كه با تحلیل وقایع تصادفی سروكار دارد» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.