مؤسس سلسله افشاریان

پاسخ:  نادرشاه

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «مؤسس سلسله افشاریان» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.