گار

پاسخ:  ایستگاه راه آهن

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «گار» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.