گاز گندزا

پاسخ:  کلر

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «گاز گندزا» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.