خاتمه دادن

پاسخ:  اختتام

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «خاتمه دادن» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.